Konvencija za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Domagoj Maricic)

Prvo izdanje ovog prirucnika objavili smo 2005. kao dvobroj lista »Informator«. Tada smo namjeravali objaviti na jednom mjestu cjeloviti tekst Konvencije i njezinih protokola, zajedno s Poslovnikom Europskog suda za ljudska prava, uputama za postupanje, kao i predstaviti, uz odredbe Konvencije, bazicni izbor iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava. Smatrali smo da objavljivanje Konvencije bez sudske prakse nema svrhe jer se samo kroz praksu moze se shvatiti smisao i doseg zašticenih prava. U našem pionirskom pokušaju usredotocili smo se na kratke sentencije iz presuda i odluka kojima su Europski sud za ljudska prava i Europska komisija za ljudska prava dali osnovna nacela za tumacenje pojedinih odredbi Konvencije. Vec u tom prvom izdanju imali smo na umu da citatelje iz razumljivih razloga najviše zanima praksa Europskog suda u hrvatskim predmetima. Iako je u to vrijeme vec postojala relevantna praksa, npr. u vezi s pravom na sudenje u razumnom roku ili u vezi s pravom na mirno uzivanje vlasništva, o mnogim pravima koja su zajamcena Konvencijom nije bilo nikakve prakse u odnosu na Hrvatsku. To je moglo znaciti ili da je stanje zaštite ljudskih prava jako dobro, ili da podnositelji i njihovi zastupnici nisu svjesni svih mogucnosti koje imaju na temelju Konvencije. U meduvremenu se praznina glede hrvatskih predmeta popunila, tako da sada gotovo o svakom konvencijskom pravu postoje relevantne presude i odluke. Samo, primjerice, isticemo praksu o kaznenom aspektu prava na pošteno sudenje, praksu o pritvoru, ili praksu o pravu na zivot. Sve to uvjerilo nas je da postoji potreba za novim, bitno dopunjenim izdanjem ovog prirucnika. Osnovna koncepcija nije se promijenila. Opet objavljujemo cjelokupni tekst Konvencije, dodatnih protokola, Poslovnika Europskog suda i uputa za postupanje. Medutim, ovo izdanje bitno smo obogatili praksom. Izvaci iz pojedinih presuda nisu ograniceni samo na sentencije jer smo smatrali da je za kvalitetno razumijevanje potrebno dati nešto širi kontekst. Tamo gdje smo to smatrali apsolutno nuznim objasnili smo u fusnotama okolnosti predmeta. Naravno, i ovaj prirucnik u prvom redu treba posluziti kao indikator vaznih presuda i odluka, ali ne moze ih zamijeniti. Stoga, svim citateljima preporucujemo da vazne presude i odluke procitaju u cijelosti jer su sve, koje se odnose na Hrvatsku, prevedene i objavljene na internetu. U onim podrucjima u kojima nema hrvatske prakse nastojali smo izdvojiti najnoviju praksu u odnosu na ostale drzave. Na kraju, zelimo istaknuti da se praksa Europskog suda za ljudska prava moze promatrati i kriticki. U njegovoj praksi moze se naci i pogrešaka i nedosljednosti. Medutim, u cjelini gledano zakljucivanje Europskog suda uvijek nas vraca na osnovnu ljudsku i pravnicku logiku koja nam govori da se pravo mora primjenjivati i tumaciti u cilju postizanja pravednosti. U zamršenom modernom pravnom sustavu cesto smo u opasnosti izgubiti s uma tu logiku, i u tome nam Europski sud moze pomoci.

  • ISBN: 9789537812195
  • Izdavac: Novi informator d.o.o.
  • Godina: 2012.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 268
  • Format: 17×24 cm

Cijena: 168,00 kn