Nekretnine, porezi i komunalna naknada (Skupina autora)

PREDGOVOR

Brojni su propisi, doneseni 2014. godine, s pocetkom primjene 2015. godine, vezani uz prava na nekretninama, porezima i komunalnoj naknadi. Stoga smo u ovom prirucniku obradili teme vezane uz primjenu novih propisa koji su aktualni i nuzni u primjeni i radu svima onima koji se bave pravima na nekretninama i pokretninama. Tako se prvi rad u ovom prirucniku bavi prodajom nekretnina i pokretnina kod Financijske agencije. Naime, od 1. sijecnja 2015. Financijska agencija dobila je u nadleznost i provodenje elektronicke javne drazbe u prodaji pokretnina i nekretnina prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14). Time je proširena nadleznost Financijske agencije u sudskim postupcima, pri cemu se ocito radi o teznji širenja tzv. agencijske ovrhe. U radu, stoga, prikazujemo odredbe podzakonskih akata kojima je sam postupak ureden kao što su Pravilnik o nacinu i postupku prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 156/14) i drugi pravilnici.

Tema drugog rada je urbanisticki plan uredenja i gradevinska dozvola, odnosno urbanisticki plan uredenja kao uvjet za izdavanje gradevinske dozvole, prema odredbama Zakona o prostornom uredenju (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13) i drugih relevantnih propisa u ovom podrucju. Novine u oporezivanju nekretnina od 1. sijecnja 2015. su tema treceg rada.

Naime, u ovom radu bavimo se sustavom oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USRH i 143/14). Naime, Republika Hrvatska bila je duzna uskladiti u potpunosti oporezivanje nekretnina porezom na dodanu vrijednost s pravnom stecevinom Europske unije. Predmet cetvrtog rada su odredbe Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 147/14) koje su stupile na snagu 20. prosinca 2014., a odnose se na novo uredenje sredstava komunalne naknade.

Naime, taj Zakon donosi znacajne izmjene u financiranju odrzavanja i izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade, kao i u financiranju odrzavanja i izgradnje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadrzaja i financiranje gradenja i odrzavanja javnih gradevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske ucinkovitosti zgrada, u vlasništvu JLS-a. U vezi s tim promjenama donosimo i ogledni primjer Programa odrzavanja komunalne infrastrukture i drugih gradevina kao jedno od mogucih rješenja u reguliranje te materije.

Peti rad u ovom prirucniku odnosi se na novi Zakon o izvlaštenju i odredivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) koji na nov nacin regulira odredene institute u postupku izvlaštenja i odredivanju naknade. Drugi dio rada odnosi se na novo uredenje zalbe i nadleznosti, kao i na druge novine u upravnom sporu prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama u upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14), koje su stupile na snagu 30. prosinca 2014.

Kao prilog tim zanimljivim temama u prirucniku donosimo i redakcijski procišceni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proc. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) za lakše sluzenje tim Zakonom nakon oko dvadeset izmjena i dopuna tog propisa.

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., nacelnik Samostalne sluzbe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva; Ljubica Javor; Damir Kontrec mag. iur., Sudac u Gradanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Desa Sarvan dipl. iur., savjetnica za pravne poslove Istarske zupanije; dr. sc. Frane Stanicic, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu

  • ISBN: 9789537812737
  • Izdavac: Novi Informator
  • Godina: 2014.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 184
  • Format: 17 ? 24 cm

Cijena: 150,00 kn