Obracun placa, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (Grupa autora)

Oporezivanje primitaka fizickih osoba zbog obiljezja osobnosti najosjetljivije je podrucje u  poreznom sustavu svakog gospodarstva. Predmet oporezivanja je osobni primitak pa zbog obiljezja socijalnosti te progresivnog nacina oporezivanja prema nacelu blagajne je vrlo slozen i u praksi teško  razumljiv. Široki je spektar izvora primitaka oporezivih porezom na dohodak pocevši od placa kao dohotka od nesamostalnog rada, dohotka ostvarenog obavljanjem samostalnih djelatnosti, trajno ili povremeno ostvarenih dohodaka te dohotka od imovine i imovinskih prava pa sve do dohotka ciji je izvor kapital kao što su dividende i udjeli u dobitku, a za svaki dohodak odreden je i poseban nacin utvrdivanja porezne obveze prema njegovu izvoru. Svaki od navedenih primitaka utjece na društveni polozaj fizicke osobe što pridonosi još vecoj slozenosti utvrdivanja javnih davanja ne samo s osnove poreza vec i doprinosa kojima se financiraju  prava  iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slucaj nezaposlenosti. Da bismo olakšali rad racunovodama i drugim osobama u obavljanju njihova svakodnevnog posla koji se u najvecem dijelu odnosi na obracunavanje poreza na dohodak i doprinosa, te poslodavcima da bi znali odrediti cijene rada u odnosu  na mogucnost ostvarivanja prihoda, te da bi olakšali rad informaticarima, revizorima i poreznim savjetnicima, odlucili smo napisati ovaj prirucnik.

U desetak poglavlja obradili smo kroz primjere obracuna poreza i doprinosa najzastupljenije primitke u praksi od kojih posebno izdvajamo place u svima mogucom slucajevima: od redovito i neredovito isplacivanih placa, isplata placa u dijelovima te placa po sudskim presudama, placa izaslanih radnika  i placa u  ostalim nenavedenim  slucajevima koje nam namece praksa.

Osim placa obuhvatili smo i nadoknade  placa u slucaju kada radnik ne radi zbog sprijecenosti za rad zbog  bolesti,  rodiljnog i roditeljskog dopusta te korištenog i neiskorištenog godišnjeg odmora,  neplacenog i placenog dopusta te ostale nadoknade na koje radnik ostvaruje pravo na temelju socijalnih osiguranja. U velikom dijelu  prirucnika obradeno je i oporezivanje i placanje mozebitnih doprinosa na  druge  dohotke  ostvarene  po razlicitim osnovama izvan radnog odnosa kao što je rad po ugovoru o djelu, autorske naknade te sve ostale naknade koje fizicke osobe mogu ostvarivati u okviru pravnog i socijalnog sustava u zemlji.

Posebnu pozornost obratili smo na neoporezive primitke koji u pravilu predstavljaju troškove poslodavca nastale  radom zaposlenih osoba  kao što su troškovi sluzbenih putovanja, troškovi s osnove prijevoza radnika na posao i s posla, te razne potpore i  prigodne nagrade za koje poslodavac moze utvrditi pravo svojim internim aktima ili su ta prava odredena kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju u nekim granama djelatnosti, a koje su prema poreznim propisima oslobodene oporezivanja do odredenih svota.

  • ISBN: 9789532721201
  • Biblioteka: RRiF-ovi prirucnici
  • Izdavac: RRIF-plus
  • Godina: 2015.
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 764

Cijena: 493,50 kn