Poslovanje trgovine (Skupina autora)

Prirucnik "Poslovanje trgovine – pravo, racunovodstvo, porezi" treci je u nizu prirucnika Hrvatske zajednice racunovoda i financijskih djelatnika, u kojemu se obraduje poslovanje trgovine s pravnog, racunovodstvenog i poreznog aspekta. Prvo izdanje pod naslovom "Normativni okvir trgovacke djelatnosti" iz 1997. godine, zatim drugo izdanje "Trgovina" iz 2004. godine prihvaceni su u praksi trgovaca i njihovih racunovoda kao vrlo korisno pomagalo u pravilnoj primjeni propisa koji ureduju poslovanje djelatnosti trgovine. Kako je u meduvremenu donesen novi Zakon o trgovini te novi Zakon o zaštiti potrošaca, sa znacajnim izmjenama u pogledu obveznih evidencija, propisanih uvjeta poslovanja, obveza trgovaca vezano za zaštitu potrošaca, odlucili smo izdati novi prirucnik za koji ocjenjujemo da ce koristiti svima koji moraju primijeniti ove propise u praksi.

Prirucnik je podijeljen u osam poglavlja u kojima se obraduje primjena propisa koji ureduju poslovanje trgovine na veliko i trgovine na malo.

Prvo poglavlje govori o primjeni Zakona o trgovini, o definiciji same djelatnosti trgovine, uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine na malo, radnom vremenu, uvjetima strucne spreme i drugim pitanjima koje ureduje ovaj Zakon. Drugo poglavlje posveceno je primjeni propisa radnog prava u trgovini vezano za primjenu Zakona o radu te Kolektivnog ugovora u djelatnosti trgovine. Racunovodstvene evidencije propisane racunovodstvenim propisima i druge evidencije propisane Zakonom o trgovini obradene su u trecem poglavlju prirucnika, a u cetvrtom se poglavlju govori o obvezama trgovaca na malo u primjeni Zakona o zaštiti potrošaca. Peto poglavlje obraduje obveze trgovaca vezane za opcu sigurnost proizvoda na trzištu te deklariranje proizvoda. U šestom poglavlju navode se obveze trgovaca kao uvoznika vezano za zbrinjavanje otpada. O sustavu kontrole cijena govori se u sedmom poglavlju, a u osmom je obradena djelatnost trgovine s aspekta nadzora gospodarskih inspektora. Na kraju prirucnika dani su procišceni tekstovi znacajnijih zakona i pravilnika koji ureduju poslovanje trgovine, kao i procišceni tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine. U ovom dijelu dajemo i tekst Posebnih uzanci u trgovini na malo, kojih su se trgovci i potrošaci duzni pridrzavati kao dobrih poslovnih obicaja. Iako sam Zakon o trgovini ne obvezuje trgovca na primjenu istih, zbog nepoštivanja uzanci potrošac moze pokrenuti postupak pred Sudom casti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, kao mjerodavnom tijelu za pracenje njihove primjene.

  • ISBN: 978-953-277-034-6
  • UDK: 339(497.5)(094)
  • Izdavac: HHrvatska zajednica racunovoda i financijskih djelatnika
  • Godina: 2009.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 419

Cijena: 190,00 kn