Poslovno planiranje, kontrola i analiza (Skupina autora)

Knjiga je rezultat rada cetvoro ravnopravnih autora. Iz tog razloga u knjizi su moguce odredene terminološke razlike te ponavljanja odredene materije. Knjiga je podijeljena na pet poglavlja.  U drugom izdanju knjige dodano je novo poglavlje koje obraduje ulogu i znacaj metoda obracuna troškova u poslovnim subjektima te posebno ukazuje na ulogu i znacaj tih metoda u procesima izrade poslovnog plana, kontrole i analize. Osim spomenutog novog poglavlja u knjizi, ostala poglavlja su takoder nadopunjena i azurirana.  U prvom poglavlju ukazuje se na mjesto i ulogu planiranja, kontrole i analize u upravljanju poduzecem. Ovo poglavlje definira planiranje, kontrolu i analizu te objašnjava njihovu medusobnu povezanost i uvjetovanost. U ovom poglavlju se takoder ukazuje na znacaj i ulogu racunovodstvene funkcije poduzeca u procesu planiranja, kontrole i analize te objašnjava polozaj planiranja, kontrole i analize u tradicionalnoj i suvremenoj funkcionalnoj strukturi racunovodstva.  Drugo poglavlje je novo poglavlje u odnosu na prethodno izdanje knjige, a ono obraduje ulogu i znacaj metoda obracuna troškova u poslovnom subjektu. U okviru ovog poglavlja definiraju se troškovi, kriteriji klasifikacije troškova, metode vrjednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, metode alokacije opcih troškova proizvodnje te se ukazuje na njihov znacaj i utjecaj na izradu poslovnog plana poduzeca. U okviru ovog poglavlja obraduje se i model tocke pokrica kao instrument poslovnog planiranja.  Trece poglavlje knjige razmatra sadrzaj i izradu poslovnog plana poduzeca. U okviru ovog poglavlja objašnjava se sustav standardnih troškova kao pretpostavka za izradu poslovnog plana, prezentira se metodologija izrade i sadrzaj glavnog poslovnog plana i fleksibilnog proracuna te se obraduju i metode izrade kapitalnog proracuna.  Cetvrto poglavlje obraduje podrucje interne kontrole. U okviru ovog poglavlja pojašnjava se povezanost i uvjetovanost planiranja i kontrole, definiraju se obiljezja i instrumenti kontrole, razmatra se interna kontrola kao dio sustava internog nadzora te kao instrument upravljanja rizicima, navodi se i objašnjava struktura sustava internih kontrola te vrste internih kontrola, ukazuje se na ogranicenja internih kontrola, objašnjava interna revizija kao nadzor nad funkcioniranjem internih kontrola te se ukazuje na znacajnost upoznavanja i ocjene sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvještaja.  Peto poglavlje obraduje podrucje financijskog izvještavanja i analizu financijskih izvještaja. U ovom poglavlju naglašavaju se ciljevi financijskog izvještavanja, navode se korisnici financijskih izvještaja, ukazuje na ulogu revizije kao pretpostavke realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja te se navode i pojašnjavaju instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja. Na kraju knjige navedena je literatura i dodan je prilog u kojemu su sistematizirani pokazatelji analize financijskih izvještaja.  Knjiga je ponajprije namijenjena studentima strucnog i preddiplomskog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, studentima ostalih ekonomskih fakulteta i visokih poslovnih škola te studentima diplomskih i specijalistickih poslijediplomskih strucnih studija koji izucavaju problematiku upravljackog racunovodstva i interne revizije. Knjiga takoder moze biti korisna i znanstvenoj i strucnoj javnosti koja se direktno ili indirektno bavi podrucjem upravljackog racunovodstva i interne revizije.  

  • ISBN: 9789536480661
  • Izdavac: Hrvatska zajednica racunovoda i financijskih djelatnika
  • Godina: 2012.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 384

Cijena: 250,00 kn