Tri Jugoslavije (Sabrina P. Ramet)

Ova knji­ga kruna je du­go­go­di­šnjeg is­tra­zi­vac­kog i teo­rij­skog rada koji je svjet­ski po­zna­ta po­li­to­lo­gi­nja ulo­zi­la u ra­zu­mi­je­va­nje pro­šlo­sti i sa­da­šnjo­sti naših pro­sto­ra. Tri Ju­go­sla­vi­je – me­du­rat­na, so­ci­ja­li­sti­cka i sr­bi­jan­sko-cr­no­gor­ska – pro­pa­le su zbog neu­s­pje­ha nji­ho­vih vlada da us­po­sta­ve vla­da­vi­nu za­ko­na i za­do­bi­ju po­li­ti­cku le­gi­ti­ma­ci­ju, sma­tra au­to­ri­ca, koja je pro­fe­so­ri­ca po­li­tic­kih zna­no­sti i pre­da­je na sveu­ci­li­štu u Tron­d­hei­mu u Nor­ve­škoj.

  • ISBN: 978-953-212-323-4
  • UDK: 949.71
  • Izdavac: Golden marketing – Tehnicka knjiga
  • Godina: 2009.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 810

Cijena: 261,00 kn