Vojno-diplomatska praksa (Marinko Ogorec)

Di­plo­mat­ski pri­ruc­nik koji sa­dr­zi pra­vi­la i prak­su u svezi sa slu­zbom i zi­vo­tom voj­nih iza­sla­ni­ka u ino­zem­stvu. Obuh­va­ca i ko­ri­snu i za­nim­lji­vu gradu o me­du­na­rod­nim vojno-di­plo­mat­skim od­no­si­ma, po­se­bi­ce za struc­nu pri­pre­mu kan­di­da­ta za fun­k­ci­ju voj­nog iza­sla­ni­ka i do­dat­no struc­no usa­vr­ša­va­nje vec po­stav­lje­nih voj­nih iza­sla­ni­ka, ali je i iz­vo­ri­šte po­da­ta­ka za druge ak­te­re u me­du­na­rod­nim vojno-di­plo­mat­skim i di­plo­mat­skim od­no­si­ma. Knji­ga je pi­sa­na pri­ruc­ni­cki, do­brim sti­lom, lako se cita, struk­tu­ra joj je pre­gled­na i lo­gic­na i veoma je prak­tic­na za upo­tre­bu u zi­vot­nim, sva­ki­da­šnjim si­tua­ci­ja­ma. Sam autor, pu­kov­nik HV-a, pro­veo je ce­ti­ri go­di­ne u vojno-di­plo­mat­skoj slu­zbi u Ru­si­ji.

  • ISBN: 953-212-228-1
  • UDK: 355/359
  • Izdavac: Golden marketing – Tehnicka knjiga
  • Godina: 2005.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 221
  • Format: 14,00×21,50 cm

Cijena: 141,75 kn